ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-25ก.ย.60

เปิดอ่าน 1,569 ครั้ง

Advertisement

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีการคัดเลือกตามที่ธนาคารกำหนด โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 • ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษ  หรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เกรด 5-10 (ด้านวางแผนและนโยบายทรัพยากรบุคคล)

– อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
– คุณวุฒิปริญญาตรี  หรือ ปริญญาโท  สาขาบริหาร  หรือสาขาทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหาร / ด้านทรัพยากรบุคคล ไม่น้อยกว่า 5 ปี  จะพิจารณาเป็นพิเศษหากมีประสบการณ์ดังนี้

 • ด้านการวางแผนกลยุทธ์  หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้  และความเข้าใจเกณฑ์  SEPA  ได้ดี  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรได้

– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี  เช่น โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power)
– มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสาร และนำเสนองานได้ดี

เอกสารประกอบการรับสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
 • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
 • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8

กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Web Site ของธนาคารอาคารสงเคราะห์   www.ghbank.co.th  (คลิกที่นี่ เพื่อกรอกใบสมัคร) ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 18 – 25 กันยายน พ.ศ. 2560  และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290

การคัดเลือก
– วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทาง www.ghbank.co.th  หรือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2

– วันที่  24  ตุลาคม พ.ศ. 2560 ทดสอบข้อเขียน  (รายละเอียดสถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

ที่มาของเนื้อหาและรูปภาพ

บทความล่าสุด

Apple Store Google Play
Copy Right 2017 © All Right Reserved. ออกเว็บไซต์โดย ThaiTheme.com