วันนี้ พุธ / 21 ตุลาคม 2020

มาแล้วเช็คได้เลย เงิน 3000 กลุ่มเปราะบาง


ดีจ้าเรามีเรื่องราวมานำเสนอสำหรับกลุ่มเปราะบาง เพราะ คาดว่าจะได้รับเงินภายในเดือน กันย ายนนี้ ซึ่งทางด้านของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งตรวจสอบประชาชนกลุ่มเปราะบาง

ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวย าคนละ 3,000 บาท แต่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีปัญหาเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องหรือยังไม่มีเลขบัญชีธนาคาร

ตรวจสอบสิทธิมาตรการเยียวย ากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางระบบออนไลน์ที่ เพื่อติดต่อขอรับเงินภายในวันที่ 30 กันย ายน 2563 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โทรศัพท์ติดต่อส่วนกลาง สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด ติดต่อที่กรมกิจการเด็ กและเย าวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด (ศดร.)

โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121 122 123 133 147 152 231

Thai banknote and cash textures for background

สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 0 2642 4336-9 สิทธิจากเบี้ยความพิการ ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร.1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313 หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : https://bit.ly/3ck1Whq

อัพเดทเมื่อ 21 กันยายน 2020 เข้าดู 160 ครั้ง
ข่าวทั่วไป ล่าสุด