กรุงไทย Smart money ให้ยืม 50,000 ผ่อนเดือนละ 1,324 เท่านั้น

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน หรือใช้สำหรับหมุนเวียนในกิจการ วันนี้กรุงไทยเปิดสินเชื่อที่มีชื่อว่า Smart Money โดยให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่สำคัญคือ ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบัญชีธนาคารของกรุงไทย ก็สามารถกู้ได้ แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องมีเงินเดือนขั้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาทขึ้นไป จึงจะสามารถทำสินเชื่อผ่านได้ และสำหรับกลุ่มราชการ และรัฐวิสาหกิจ ก็สามารถสมัครใช้บริการได้เช่นกัน

จุ ดที่น่าสนใ จของสินเ ชื่อ Smart Money

 1. ว งเงินสูงสุด 5 เท่าข องรายได้ แต่ไม่เกิ น 1 ล้านบาท
 2. ไ ม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไ ทยก็ทำได้ เพียงมีรายไ ด้ 30,000 บาทขึ้นไป
 3. กู้ง่ าย ไม่ต้องมีหลักป ระกัน หรือคนค้ำป ระกัน

งเ งินที่กู้

 1. เงิ นเดือน 30,000 บาท กู้ 50,000 บาท ผ่อ นยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนล ะ 1,324 บาทเท่านั้น
 2. เงินเดื อน 30,000 บาท กู้ 100,000 บาท ผ่ อนยาว 60 เดือน ผ่อนเดือนละ 2,649 บา ทเท่านั้น

คุ ณสมบัติผู้กู้

 1. โด ยจะต้อ งเป็นบุคคลทั่วไปที่มีรา ยได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บาท
 2. ผู้กู้ต้ องมีอายุงา นไม่น้อยก ว่า 1 ปี
 3. ก รณีเจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรา ยได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้า นมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. ต้อ งไม่มีประวัติเสี ยห ายด้านการเงิน ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตัว

วิธีสมั ครสินเชื่ออเนกประสงค์พร้อ มใช้จากธนาคารกรุ งไทย

วิธีส มัครสินเชื่อกรุงไทย Smartmoney ดอกเ บี้ยถูก ไม่ต้องค้ำประกัน ไม่ต้องมีบั ญชีธนาคารกรุงไทยก็สมัครได้

ท่ านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธ นาคารกรุงไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่านเพื่อหาสาขาที่ใกล้บ้านท่านหรือ Call Center โทร. 02 111 1111

อัต ราดอกเบี้ ย

 1. วิธีส มัครสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus จ าก ธนาคารกรุงไทยวงเงิน 1 ล้าน ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้ องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 2. ก รณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ อัต ราดอกเบี้ ย 20% ต่อปี
 3. ก รณีผู้ประกอบการร้านค้ารายย่ อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ย 22% ต่ อปี

เอ กสารปร ะกอบก ารสมัคร

 1. สำเ นาบัตรประจำตั วประชาช น
 2. สำเ นาทะเบีย นบ้าน
 3. บั ตรประจำตัวพ นักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้ นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงิ นเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่ นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement
 6. บุ คคลทั่วไปที่มีรายได้ปร ะจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากก ว่า 3 เดือน
 7. เจ้าขอ งร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเ นินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดท ะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 8. เอกสา รใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่ อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดี ยวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

วิธีชำร ะเงินกู้

 1. สาข าธนาคา ร
 2. Krungthai NEXT/Internet Banking
 3. ตู้ ATM

ข้อสำคัญที่ต้องระวัง

  1. กา รทำประกันชีวิตเพื่อคุ้ม ครองวงเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อกำรพิ จ ารณาอนุมัติสินเชื่อ
  2. ดอ กเบี้ยเงินกู้จะคำนวณตั้งแต่วันที่ลู กค้ำได้รับเงินกู้
  3. หา กผิ ดนัดชำระ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสู งสุดกรณีผิดนัดชำระห นี้ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด และมีค่าใช้จ่ายในกำรติดตามทว งถามให้ชาระห นี้เพิ่ม
  4. ลูกค้ำค วรทำความเข้ำใจในผลิตภัณฑ์และเ งื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามยื่นข อสินเชื่อ
  5. ห ากมีข้อสงสัยสามารถส อบถามเจ้าหน้ าที่ หรือ Call Center โทร. 02 111 1111

รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/24